Uslovi korišćenja

USLOVI KORIŠĆENJA INTERNET STRANICE

Ovi uslovi korišćenja odnose se upotrebu Internet stranice www.sharpconsumer.eu / sharpconsumer.com (naše Internet stranice), bilo da li joj pristupate kao gost ili kao registrovani korisnik. Korišćenje naše Internet stranice podrazumeva pristup, pretraživanje i registraciju na našoj stranici.

Molimo vas da pročitate uslove korišćenja pažljivo pre nego što počnete da koristite našu Internet stranicu jer se oni odnose na korišćenje naše Internet stranice. Preporučujemo da napravite kopiju uslova kako biste mogli da je imate za dalju upotrebu.

Korišćenjem naše Internet stranice potvrđujete da prihvatate date uslove korišćenja i da ste saglasni sa njima.

Ukoliko niste saglasni sa ovim uslovima korišćenja, ne smete koristiti našu Internet stranicu.

Informacije o nama

sharpconsumer.eu i sharpconsumer.com su Internet stranice kojima upravljaju
Sharp Consumer Electronics Poland sp. z o.o. (“Mi”). Mi smo registrovani u Poljskoj i imamo registrovanu kancelariju u ulici Ostaszewo 57B, 87-148, grad Łysomice, Poljska

(Matični broj): 340166160 | NIP (PIB): 879-24-81-113 Okružni sud u gradu Torun, Sedma komercijalna divizija / Sąd Rejonowy u gradu Torun, VII Wydział Gospodarczy KRS 0000255768 Akcijski kapital (plaćen) / kapitał zakładowy (opłacony w całości): PLN 268.895.500

Član Odbora: Soiči Ito

Promene uslova

Uslovi korišćenja mogu se revidirati u bilo kom trenutku unošenjem izmena na datoj stranici.

Molimo vas da povremeno proverite ovu stranicu i s vremena na vreme obratite pažnju na unesene promene s obzirom na njihovu obavezujuću prirodu.

Promene na našoj Internet stranici

S vremena na vreme može doći do ažuriranja podataka na našoj stranici i izmena u sadržaju. Isto tako, imajte u vidu da bi određeni sadržaj na našoj stranici mogao biti zastarele prirode i da nismo u obavezi da ga ažuriramo.

Ne garantujemo da na našoj stranici, ili u njenom sadržaju, nema grešaka ili propusta.

Pristup Internet stranici

Pristup našoj Internet stranici je besplatan.

Ne garantujemo da će naša stranica, ili sadržaj na njoj, uvek biti dostupan bez određenih smetnji. Pristup stranici omogućen je na privremenoj osnovi. Mogli bismo da suspendujemo, povučemo, prestanemo da prikazujemo ili izmenimo bilo koji deo naše stranice bez prethodnog obaveštenja. Nemamo odgovornost prema vama ukoliko je iz bilo kog razloga naša Internet stranica nedostupna, u bilo kom trenutku, ili na bilo koji vremenski period.

Vi ste odgovorni za to obezbedite potreban pristup našoj Internet stranici.

Takođe ste odgovorni i za to da sve osobe koje pristupaju našoj Internet stranici putem vaše Internet mreže poseduju informacije o uslovima korišćenja i drugim primenjivim uslovima, kao i za to da te uslove poštuju.

Oslanjanje na informacije

Sadržaj na našoj Internet stranici služi samo u opšte svrhe. Takav sadržaj nije namenjen za to da možete da se oslonite na njega kao da ima savetodavnu ulogu. Zatražite profesionalni ili stručan savet pre nego što preduzmete određene korake, ili se suzdržite od istih, na osnovu sadržaja koji se nalazi na našoj Internet stranici.

Iako smo uložili razuman nivo napora da ažuriramo informacije na našoj Internet stranici, ne dajemo garancije, bilo direktno ili indirektno, da je sadržaj na našoj stranici tačan, kompletan i adekvatno ažuriran.

Linkovanje ka našoj Internet stranici

Možete koristiti linkove ka našoj glavnoj strani, ukoliko to radite na način koji je fer i legalan, koji ne šteti našoj reputaciji ili se na bilo koji način njome koristi.

Ne smete koristiti linkovanje tako da bi se mogao steći utisak da postoji bilo kakav oblik saradnje, odobrenja ili podrške s naše strane, ukoliko ona ne postoji.

Ne smete koristiti linkove ka našoj Internet stranici na bilo kojoj drugoj Internet stranici koju lično ne posedujete.

Naša stranica ne sme se prikazivati kao deo bilo koje druge Internet stranice, niti smete linkovati bilo koji drugi deo naše Internet stranice osim glavne strane.

Zadržavamo pravo da povučemo svaku dozvolu za linkovanje bez prethodnog obaveštenja.

Internet stranica na kojoj linkujete mora na sve načine poštovati standarde u vezi sa sadržajem koji se nalaze u ovom dokumentu.

Ukoliko želite da koristite sadržaj sa naše stranice koji izlazi iz okvira koji je ovde dat, molimo vas da kontaktirate iod.pl@sharpconsumer.eu.

1

Na mestima na kojima se na našoj stranici nalaze linkovi ka drugim Internet stranicama i izvorima trećih strana, takvi linkovi služe sam u informativne svrhe.

Mi nemamo kontrolu nad sadržajem koji se nalazi na tim Internet stranicama i izvorima.

Prihvatljiva upotreba
Našu Internet stranicu možete koristiti samo na zakonit način. Ne možete koristiti našu stranicu:

 • na način kojim se krši primenjivo loklano, nacionalno ili međunarodno pravo ili regulative.
 • na način koji je nezakonit ili krivotvoran, ili sa takvom namerom ili ishodom.
 • na način koji je štetan ili ima nameru da šteti maloletnim licima na bilo koji način.
 • na način kojim se prebacuje ili obezbeđuje slanje nepoželjnog ili neovlašćenog reklamiranjaili promotivnog materijala ili bilo koji drugi oblik sličnog posredovanja.Takođe ste saglasni sa tim da je zabranjen pristup bez ovlašćenja, ometanje ili nanošenje štete (uključujući i, bez ograničenja, postavljanje, prebacivanje ili instaliranje bilo kakvog softvera ili takvog materijala):
 • na bilo kom delu naše Internet stranice;
 • na bilo kojoj opremi ili mreži na kojoj se nalazi naša mreža;
 • na bilo kom softveru koji se koristi za upravljanje našom stranicom; ili
 • na bilo kakvoj opremi, mreži ili softveru koja je u vlasništvu ili koju koristi treće lice.

Opšti uslovi

Prava intelektualne svojine

Mi smo vlasnici i držaoci licence svih intelektualnih prava na našoj stranici, kao i materijala koji se na njoj objavljuju. Sav materijal zaštićen je zakonima i sporazumima o autorskom pravu koji se koriste širom sveta. Sva takva prava su zadržana.

Ne smete koristiti ili kriti bilo kakve zaštitne znake, nazive, servisne oznake, logo oznake, nazive domena, niti druge jasno utvrđene karakteristike brenda, autorska prava ili bilo koja druga vlasnička prava u vezi sa Sharp Europe Consumer Products, ili bilo kojim izdavačima licenci, osim na način na koji je to dozvoljeno datim uslovima korišćenja.

Možete napraviti kopiju, ili preuzeti isečke sa naše Internet stranice za ličnu upotrebu, a možete i drugima u vašoj organizaciji skrenuti pažnju na sadržaj koji je tamo postavljen.

Ne smete menjati, prilagođavati (uključujući i, ali ne ograničeno na, brisanje obaveštenja o vlasništvu ili oznake), ili prevoditi sadržaj, niti se na bilo koji drugi način smeju kreirati derivati materijala koji su objavljeni na našoj stranici, papirne ili digitalne kopije materijala koje ste naštampali ili preuzeli na drugi način, a ne smete koristiti ni ilustracije, fotografije, video ili audio sekvence ili grafike iz pratećeg teksta.

Ne smete pokušavati da inženjerski modifikujete, razložite, rastavite ili na drugi način dođete do izvonog koda bilo kog dela Internet stranice, ili njenog softvera, osim ako to nije jasno dozvoljeno zakonom koji je na snazi u državi u kojoj se nalazite.

Naš status (i status svih koji su poprineli Internet stranici) kao autora sadržaja na stranici uvek mora biti prepoznat.

Ne smete koristiti bilo koji deo sadržaja sa naše stranice u komercijalne svrhe bez prethodnog dobijanja licence od nas ili lica koja su nama obezbedila licence.

Ukoliko napravite kopiju ili preuzmete bilo koji deo naše stranice suprotno ovim uslovima korišćenja, smesta ćete izgubiti pravo na korišćenje iste i moraćete, zavisno od naše odluke, vratiti ili uništiti sve kopije materijala koje ste napravili.

Ograničenje odgovornosti

Ništa što je navedeno u ovim uslovima nas ne oslobađa ili ne ograničava našu odgovornost ukoliko dođe do smrtnog slučaja ili povrede usled nemara sa naše strane, prevare ili krivotvornog predstavljanja, ili bilo koje druge povrede koja ne može biti zanemarena ili delimično ograničena evropskim pravom.

U onoj meri u kojoj je to dozvoljeno zakonom, isključujemo sve uslove, garancije, predstavljanja i druge uslove koji bi mogli da se odnose na našu Internet stranicu ili sadržaj koji se na njoj nalazi, bilo da je to jasno naznačeno ili nagovešteno.

Ne snosimo odgovornost prema korisnicima za bilo kakav gubitak ili štetu, bilo u ugovoru, povredi ponašanja (uključujući zanemarivanje), povredi statutorne obaveze, ili drugo, čak i kada se to nije moglo predvideti, a proističe ili je u vezi sa:

 • korišćenjem, ili nemogućnošću korišćenja, naše stranice; ili
 • korišćenjem ili oslanjanjem na sadržaj koji se nalazi na našoj stranici.

Molimo vas da obratite pažnju da naročito ne snosimo odgovornost za:

 • gubitak profita, prodaje, poslovanja ili prihoda;
 • prekide u poslovanju;
 • gubitak očekivane štednje;
 • gubitak poslovnih prilika, dobre volje ili reputacije; ili
 • bilo kakav indirektan ili posledični gubitak ili štetu.

Sharp Consumer Electronics Poland sp. z o.o. i njemu pridružene kompanije snose ukupnu kumulativnu odgovornost prema vama ili bilo kojoj drugoj strani za bilo kakav gubitak ili štetu navedenu u zahtevima, ili aktivnostima koje proističu iz ili su u vezi sa ovim uslovima, u iznosu koji ne prelazi 550€ (EU).

Ne snosimo odgovornost za sadržaj Internet stranica koje su linkovane na našoj Internet stranici. Takvi linkovi ne treba da se tumače kao takvi da imaju našu podršku. Ne snosimo odgovornost za bilo kakav gubitak ili štetu do koje bi moglo da dođe usled korišćenja takvih stranica.

Obeštećenje

U onoj meri u kojoj je to dozvoljeno zakonom, obeštetićete, smatrati nedužnim i branićete Sharp Consumer Electronics Poland sp. z o.o. i svakog člana Sharp grupe, o svom trošku, od svih trećih lica, njihovih tvrdnji, aktivnosti, parnica i sporova, koji su pokrenuti protiv naših službenika, direktora, zaposlenih, agenata ili saradnika, a u vezi sa odgovornošću, štetom, nagodbama, kaznama, troškovima, uključujući i razumne troškove advokata (naknade i druge parnične troškove) do kojih je došlo zbog nas i bilo kojeg našeg službenika, direktora, zaposlenog, agenta ili saradnika, a koji proističe ili je u vezi sa (i) vašim kršenjem bilo kojih od ovde navedenih uslova, (ii) vašim korišćenjem ove Internet stranice, (iii) vašim kršenjem primenjivih zakona, pravila ili regulative povezane sa stranicom, (iv) vaših predstavljanja ili garancija u vezi sa bilo kojim aspektom stranice ili njenim sadržajem; (v) tvrdnjama napravljenim od strane bilo kojeg trećeg lica u vezi sa direktnim ili indirektnim korišćenjem stranice; i (vi) kršenjem privatnosti bilo koje treće strane. Zadržavamo pravo da, na svoj račun, preuzmemo pravo na odbranu i upravljanje procesom koje je podložno obeštećenju. U potpunosti ćete sarađivati, u razumnoj meri u kojoj se to od vas zahteva, da stanete u našu odbranu bez obzira na tvrdnje.

Virusi

Ne garantujemo vam da je naša Internet stranica bezbedna i da se na njoj ne nalaze greške ili virusi.

Vi ste odgovorni da configurišete vaše tehnologije, računarske programe i platformu tako da može da se pristupi našoj stranici. Trebalo bi da koristite sopstvene softvere za zaštitu od virusa.

Ne smete zloupotrebljavati našu stranicu tako što ćete svesno ubaciti viruse, greške, logičke bombe ili druge materijale koji su maliciozne prirode i tehnološki štetni. Ne smete pokušavati da dobijete neovlašćeni pristup našoj stranici, serveru na kom se nalazi naša stranica, računaru ili bazi podataka povezanoj sa našom stranicom. Ne smete napasti našu stranicu onemogućavanjem usluga ili distribuiranim onemogućavanjem usluga. Povredom ove odredbe, činite krivični prekršaj prema Zakonu o zloupotrebi računara iz 1990. godine. Prijavićemo svaki takav pokušaj povrede zakona relevantnim nadležnim institucijama i sarađivaćemo sa njima kako bismo im otkrili vaš identitet. Ukoliko do takve povrede dođe, istog trenutka gubite pravo da koristite našu stranicu.

Consumer Electronics Poland sp. z o.o. i njemu pridružene kompanije snose ukupnu

Primenjivo pravo

Ovi uslovi, njihov sadržaj i nastanak (kao i svi vanugovorni sporovi i tvrdnje) predmet su zakona Republike Poljske. Obe strane saglasne su da jedinstveno pravo jurisdikcije, u skladu sa tim, imaju sudovi Republike Poljske.